შიდსის წინააღმდეგ გადადგმული დიდი ნაბიჯი
Search

შიდსის წინააღმდეგ გადადგმული დიდი ნაბიჯი


ვრცელი კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ შიდსის ანტირეტროვიალური მკურნალობის შემთხვევაში არ არსებობს სექსუალური გზით დაავადების გავრცელების რისკი.

რვა წლის განმავლობაში მკვლევარები იკვლევდნენ 1000 ზე მეტ ჰომოსექსუალი კაცების წყვილს. ყველა წყვილში ერთი ადამიანი იყო HIV დადებითი და იყენებდა ანტირეტროვიარულ მკურნალობას, ხოლო ერთი HIVუარყოფითი.

იმის მიუხედავად, რომ მკვლევარებს აქვთ მონაცემი წყვილებს შორის 77,000-ზე მეტი უპრეზერვატივო სექსუალური კავშირის შესახებ, მათი კვლევის შედეგად დგინდება, რომ ანტირეტროვიალური მკურნალობის შემთხვევაში დაავადების გადადების რისკი 0-ის ტოლია.

ეს მიგნება არის ერთ- ერთი უდიდესი წინ გადადგმული ნაბიჯი შიდსის დამარცხებისკენ. ეს მიღწევა შეაჩერებს შიდსის პანდემიას და ხელს შეუშლის მის გავრცელებას.

28 views

© 2019 by VISION AI

All rights reserved

  • White Facebook Icon

    599 699 997