ჩვენს შესახებ | Digitalmed

რევოლუციური მიდგომა სამედიცინო მომსახურებასა და განათლებაში

გაიგე მეტი DigitalMed ზე

DigitalMed – არის პირველი ქართული ხელოვნურ ინტელექტზე დამყარებული სისტემა სამედიცინო სექტორისთვის, რომელიც ქართულ ენაზე გესაუბრება და შესაძლებლობა აქვს გადაამუშაოს და გააანალიზოს მიღებული ინფორმაცია, შედეგად კი დასვას პირველადი დიაგნოზი, გაუწიოს პაციენტს შესაბამის ექიმთან ვიზიტის კონსულტაცია

სპე­ცი­ა­ლუ­რი ალ­გო­რით­მით შექ­მნი­ლი პრო­დუქ­ტი სრუ­ლი­ად გან­სხვა­ვე­ბუ­ლი და ახა­ლი მიდ­გო­მით ანაც­ვლებს დი­აგ­ნოს­ტი­კის, ექიმ­თან კონ­სულ­ტა­ცი­ის პრო­ცე­დუ­რებს, სა­მე­დი­ცი­ნო გა­ნათ­ლე­ბის მი­ღე­ბის შე­საძ­ლებ­ლო­ბებ­სა და სხვა პრო­ცე­სებს

 

უნი­კა­ლუ­რი პრო­დუქ­ტი - ხე­ლოვ­ნუ­რი ინ­ტე­ლექ­ტი მე­დი­ცი­ნა­ში, თვით­გან­ვი­თა­რე­ბა­დია, მუ­შა­ობს მე­გა­მო­ნა­ცემ­თა ანა­ლიზ­ზე, და­ფუძ­ნე­ბუ­ლია ხე­ლოვ­ნურ ნე­ი­რო­ნუ­ლ ქსელ­ზე და იყე­ნებს ბუნებრივ ენის დამუშავებას

 

პრო­დუქ­ტი შე­საძ­ლე­ბე­ლია გა­მო­ყე­ნე­ბულ იქ­ნას სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო და­ნიშ­ნუ­ლე­ბი­თაც, რად­გან ის აერ­თი­ა­ნებს სა­მე­დი­ცი­ნო სფე­რო­ში დაგ­რო­ვილ ცოდ­ნა­სა და უახ­ლეს კვლე­ვებს/მიღ­წე­ვებს, მუდ­მი­ვად გა­ნახ­ლე­ბა­დია და უალ­ტერ­ნა­ტი­ვოა სხვა სა­გან­მა­ნათ­ლებ­ლო პორ­ტა­ლებ­თან შე­და­რე­ბით

DigitalMed ნანუკა ჟორჟოლიანის შოუში

DigitalMed საქმიანი დილის ეთერში

© 2019 by VISION AI

All rights reserved

  • White Facebook Icon

    599 699 997